مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز به بخش خصوصي

شهرداري نسيم شهر در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه‌ واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز به بخش خصوصي از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت تهيه اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند. موضوع مناقصه :  واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز قسمتهاي اداری، […]