مزايده عمومي اجاره مجموعه ورزشي و استخر قلعه مير (المپيك)

شناسه مزایده : 10

مزايده عمومي اجاره مجموعه ورزشي و استخر قلعه مير (المپيك)

ایجاد شده توسط : شهرداري گلستان

شرح آگهی : 

تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

شماره تماس : 02156333550

آدرس : كيلومتر 25 جاده تهران ساوه – شهر گلستان – شهرداري گلستان

توضیحات مزایده : 1- مجموعه تحت مزايده شامل زير زمين ، طبقه همكف(استخر) و طبقه اول مي باشد. 2- طبقه زير زمين 600 مترمربع شامل پاركينگ-انباري و اتاق تاسيسات ،طبقه همكف شامل استخر و متعلقات و طبقه اول به مساحت 600 متر مربع 3- مدت زمان قرارداد يك ساله مي باشد. بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت و حداقل دو سال سابقه مديريت مجموعه هاي ورزشي دعوت می شود برای دریافت اسناد مزايده عمومی ظرف مدت حداقل 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی (مطابق مندرجات اسناد) به آدرس اينترنتي m.shgolestan.ir بخش مزايده و جهت اخذ پاكات و استرداد آن به نشاني تهران-كيلومتر 25 جاده تهران، ساوه – شهرداري گلستان مراجعه نمايند . جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 362-56333550-021 و 56336778-021 واحد امورمالی- امور قرارداد ها تماس حاصل نماييد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . شرکت کنندگان 5% مبلغ كل را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسلامشهر يا شماره حساب 0106897220005 نزد بانك ملي شعبه اسلامشهر به عنوان سپرده شرکت در مزايده ارائه نمایند . در صورت انصراف نفرات اول ، دوم ، سوم سپرده شرکت در مزايده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید . سایر موارد در اسناد مزايده عمومی قید گردیده است . قیمت فروش اسناد 1.000.000 ریال به شماره حساب 100810363316 بانك شهر مي باشد و جهت دريافت اسناد از طريق درگاه اينترنتي بارگزاري تصوير فيش واريزي الزامي مي باشد .

ارتباط با مدبربت