موضوع مناقصه:خرید،گل و گیاه،نهال،درختچه،درخت و گلهای فصلی

تاریخ بازگشایی پاکت ها:
۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آخرین مهلت:
۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۴۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری درخصوص (خرید ، گل و گیاه ، نهال ، درختچه ، درخت و گلهای فصلی ) با اعتبار ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق تجدید مناقصه عمومی با شماره فراخوان عمومی ۲۰۰۰۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۷۴ در سامانه ، نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۱) واریز مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

۲) سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

۳) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۴) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۵) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۶) متقاضیان میبایست دارای رتبه ۵ در رشته کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا مجوز تولید گل و گیاه از ادارات یا ارگانهای ذیربط بوده و حداقل ارائه دو رزومه کاری و سابقه اجرایی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در مجموع الزامی می باشد.

۷) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۸) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۹) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ در محل : شهریار- میدان نماز  جنب پایانه ۲۲ بهمن  شهرداری شهریار

ارتباط با مدبربت