موضوع مناقصه:تکمیل پارک و فضای سبز درشهرک المهدی

تاریخ بازگشایی پاکت ها:
۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آخرین مهلت:
۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۳۲۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ معاونت فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی درخصوص مناقصه عمومی ( تکمیل پارک و فضای سبز در شهرک المهدی) با اعتبار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۷۳ در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۱) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

۲) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۳) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۴) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۵) متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه و تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

۶) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴ از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۷) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۸) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ در محل : شهریار – میدان نماز – جنب پایانه ۲۲ بهمن – شهرداری شهریار.

ارتباط با مدبربت