موضوع مناقصه:برون سپاری حمل و انتقال زباله از سکوی موقت به محل دفن زباله اختر آباد

تاریخ بازگشایی پاکت ها:
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
آخرین مهلت:
۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره ۱۸۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ سازمان مدیریت پسماند درخصوص مناقصه عمومی برون سپاری امور مربوط به حمل و انتقال زباله از سکوی موقت به محل دفن زباله اختر آباد به مدت ۶ ماه با اعتبار ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۹ ریال با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۷۷ در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۱) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.(سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

۲) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۳) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۴) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۵) پیمانکاران بایستی دارای : ۱)گواهی صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح. ۲)گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی باشند.

۶) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴ از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۷) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۸) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در محل : شهریار – میدان نماز – جنب پایانه ۲۲ بهمن – شهرداری شهریار.

ارتباط با مدبربت