انتصابات جدید شهرداری گلستان

سید محمد میرزمانی فروزنده را به عنوان معاون خدمات شهری، نصرتی به معاون عمران ، حمید یاراحمدی معاون پیشین عمران شهرداری به عنوان مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی، علی رجبی مدیرعامل سازمان آتش نشانی، محمد سلگی دبیر ستاد بحران شهرداری گلستان منصوب کرد.

شهردار گلستان پس از تاسیس سازمان آرامستان ها، امروز ابوالفضل محمودزاده را بعنوان مدیر عامل این سازمان منصوب کرد.

ارتباط با مدبربت