مزایده چنددستگاه کانکس میوه وتره بار

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه تلفیقی شماره ۱۴۰۱۰۱ سال ۱۴۰۰ مصوب شورای محترم اسلامی شهر اسلامشهر ، نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمنأ مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی و چاپ بنر به عهده برنده مزایده عمومی می باشد.

۱-مشخصات موضوع مورد مزایده عمومی: مندرج در جدول ضمیمه

۲-به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعلام شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

۳-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

۴- برندگان اول و دوم و سوم مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵-سایر شرایط در اسناد مزایده عمومی درج گردیده است.

۶-چاپ اول: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

۷-چاپ دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

۸- مهلت دریافت اسناد مزایده عمومی: از مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ الی ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

۹- مهلت تحویل اسناد مزایده عمومی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۰-جلسه کمیسیون عالی معاملات: ساعت: ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

ارتباط با مدبربت