آگهی مزایده دو قطعه زمین شهرداری نصیرشهر

شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین از املاک شهرداری نصیرشهر به مساحتهای ۸۸۰ و ۶۱۶ مترمربع با کاربری تاسیسات شهری واقع در خیابان شهدای صنعت(جاده قرمز) بر مبنای قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

ارتباط با مدبربت