مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز به بخش خصوصي

شهرداري نسيم شهر در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه‌ واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز به بخش خصوصي از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل اقدام نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت تهيه اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.

موضوع مناقصه :  واگذاري تامين نيروي انساني مورد نياز قسمتهاي اداری، فنی، خدمات و پشتیبانی به بخش خصوصي.

1- مبلغ اعتبار پروژه:  به مبلغ 200/000/000/000 ريال (دويست ميليارد ريال ) .

2- مدت زمان اجراي موضوع مناقصه 12 ماه مي باشد.

3- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع پروژه:2/000/000/000 ريال  (دو ميليارد ريال ) .

4- هزينه خريد اسناد به صورت واريز به حساب 0105395268005 بنام شهرداري نسيم شهر و مبلغ 1/200/000 ريال  مي‌باشد.

5- مهلت دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم مي‌باشد.

6- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

7- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مي باشد .

* ضمناً در اين مرحله رتبه 3 درخواستي از سازمان برنامه و بودجه موضوع بند 3 اسناد مناقصه عمومي شماره (2-400) حذف گرديده است.

* اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : تهران  شهرستان بهارستان  نسيم شهر  بلوار امام خميني (ره)  نبش ميدان  هفت تير  شهرداري نسيم شهر  امور قرارداد ها و پيمانها  شماره تلفن 56775192 – 021

مهدي جعفرصالحي  سرپرست شهرداري نسيم شهر

قوانین
1400/03/24

1400/04/09

1400/04/09

1400/04/09

1400/04/09

ارتباط با مدبربت