شهردار منتخب کهن شهر رباط کریم تأیید شد

استاندار تهران با صدور حکمی جناب آقای یونس غفاری را به سمت شهردار شهر رباط کریم منصوب کرد.

ارتباط با مدبربت