حکمراني خوب شهري

مديريت بهينه و عقلاني که در زمرة تازه ترين توصيه هاي مقام معظم رهبري به هيئت دولت بود، يکي از کاربست هاي ضروري و حياتي در وضعيت کنوني کشور است. برونداد مديريت عقلاني چه در عرصة کشوري و چه در مقياس شهرها بايد به گونه اي باشد که در سبد و سفرة مردم ديده و سنجيده شود. با آوردن رهاورد مديريت ها به بطن و متن زندگي مردم است که مي توان انتظار داشت اعتماد مردم به سيستم سياسي کشور تقويت شود و رضايت مندي عمومي افزايش يابد. کاربست مديريت عقلاني در شهرها که شهرداري ها بنيادي ترين متوليان آن هستند، به مسئلة حکمراني خوب شهري بازمي گردد. حکمراني خوب شهري را مي توان شيوه و فرايند ادارة امور شهري با مشارکت و تعامل سازندة سه بخش دولتي، خصوصي و مدني به منظور نيل به شهر سالم، برخوردار از سطح رفاهي بالا و توسعة پايدار شهري تعريف کرد. از سوي ديگر، موضوع و دغدغه هاي حکمروايي خوب شهري صرفاً مديريت کارآمد نيست، بلکه داراي ابعاد سياسي مرتبط در فرايندهاي تصميم گيري است؛ در واقع، حکمراني خوب شهري اصول به هم وابستة برابري، کارآمدي، شفافيت، پاسخگويي، امنيت، فعاليت هاي مدني و شهروندي را توصيف مي کند.

از اين رو و مصداقاً مي توان گفت حکمروايي خوب شهري در شهري مانند پرند به نحوي ناگسستني با رفاه شهروندان پيوند دارد و هدف آن، فراهم نمودن بستر دسترسي زنان و مردان و به طورکلي همة اقشار شهر پرند براي دستيابي به منافع و حقوق شهروندي خود است. از اين رو و همراستا با بيانية گام دوم انقلاب که مسئلة حکمراني خوب شهري را در تارک سرفصل هاي خود جاي داده است، مديريت جديد شهر پرند، عدالت در تخصيص و توزيع منابع، مشارکت دهي فعالانه و اثربخش مردم در تصميم گيريها و تصميم سازي ها، افزايش عيني و ملموس رفاه اقتصادي شهروندان را در سرسلسلة برنامه هاي خود قرار داده است. دستيابي به اهداف مزبور، در گرو تقويت نهادي، ساختاري و رفتاري شهرداري پرند است که با اتکاء به نيروهاي جوان، کارآمد، متخصص و متعهد و برنامه ريزي بر مبناي مشارکت همگاني، خرد جمعي و اجماع نخبگاني، نخست به افزايش درآمدهاي شهرداري بپردازد و پس از آن، با کاربست اقتصاد دانش بنيان و فناروانه، از توانمندي ها و ظرفيت هاي غافل ماندة شهر پرند در راستاي تبديل اين شهر به شهري هوشمند بهره گيرد. ظرفيت هاي متعدد پرند از جمله موقعيت دسترسي ويژة اين شهر به دليل قرارگيري در 30 کيلومتري آزادراه تهران-ساوه و جنوب غربي تهران، نزديکي به آزادراه هاي تهران-ساوه و تهران- قم و همچنين نزديکي به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)، موقعيت هاي جذب سرمايه و مشارکت سرمايه گذارانه را تسهيل مي کند. همچنين به دليل بافت ويژة شهري پرند، زمينة مناسبي براي تدوين، طراحي و عملياتي کردن اپلکيشن هاي مختلف براي تسريع در امور شهروندي و افزايش سطح اشتغال مهيا است. روي هم رفته، مديريت جديد شهر پرند با هدف ايجاد تحول کارآمد در حوزه هاي اداري- مالي، شهرسازي، عمران و ترافيک، حمل و نقل، مديريت بحران، خدمات شهري و حوزة فرهنگي-اجتماعي، حکمراني خوب شهري را در راستاي ايجاد شهري مرفه، هوشمند و پاک محقق سازد. براي نمونه، از جمله اهداف مهم مديريت جديد شهري پرند، طراحي و پياده سازي اپليکيشن جامعي است که شهروندان بتوانند حداکثر امور مرتبط با شهرداري را به آساني و از طريق تلفن هاي هوشمند خود انجام دهند؛ از جمله در امکان پرداخت الکترونيکي عوارض نوسازي، پسماند و مشاغل، امکان اخذ الکترونيک پروانة ساخت و پايان کار، امکان خريد اينترنتي بليت اتوبوس و ارائه آن با QR Code امکان رزرو پارکينگ طبقاتي از سوي شهروندان و مواردي از اين دست است. عملياتي ساختن اين اپليکيشن، نيازمند مقدمات مهمي از ساخت مراکز تفريحي و تجاري تا ايجاد پارکينگ هاي طبقاتي و تحول در سيماي شهري پرند است.

اين روند، به همکاري هاي بين بخشي و رايزني هاي متعدد سياسي و اقتصادي نياز دارد که در صورت همراهي، همگرايي و همراستايي شهروندان شهر پرند و همدلي فزايندة مديران، آثار و پيامدهاي آن در سفره و سبد شهروندان شهر پرند، قابل لمس خواهد بود..

ارتباط با مدبربت